BANK RECRUITMENT NOTIFICATION NO-2

Home Contact Us Login  
Important To Note: महत्वाच्या सुचना--> ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याची तारीख : 0३/०९/२०१९ (सकाळी ११.०० पासून ) -२३/०९/२०१९    ||

BANK RECRUITMENT NOTIFICATION NO-2

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासंबंधी सूचना (Instructions on how to apply online)

1. प्रत्यक्ष अर्ज करण्यापूर्वी या पदाबाबतची विस्तृत माहितीचे वाचन करुन त्यातील अटी व शर्ती पडताळून पाहाव्यात. सदर विस्तृत माहिती  http://advt1.vamnicomonline.com/   वर उपलब्ध आहे. (Before making the actual application, you should read the detailed information about the post and verify its terms and conditions. Detailed information is available at  http://advt1.vamnicomonline.com/  .)

2. https://vamnicom.gov.in या संकेतस्थळावर ज्या जाहिरात क्रमांकासाठी अर्ज करावयाचा आहे त्या Link वर Click करा. त्यानंतर ज्या पदासाठी अर्ज करावयाचा आहे. त्या Link वर किंवा Apply Online Here या Link वर Click करा व पद निवडा आणि पुढील माहिती भरुन Save and Proceed या Link वर Click करा. (Click on the link for the advertisement number you want to apply for at https://vamnicom.gov.in. The post for which you want to apply. Click on that link or Apply Online Here link and select the post and fill in the following information and click on Save and Proceed.)

3. त्यानंतर Online Registration या Screen वरील सर्व माहिती भरा व Submit बटन वर Click करा. (Then fill in all the information on the Online Registration Screen and click on Submit button.)

4. त्यानंतर आपण नोंदविलेल्या भ्रमणध्वनीवर SMS येईल. तो पुढील कार्यवाहीसाठी जतन करुन ठेवावा. आपणास प्राप्त झालेला Application No व Password सुरक्षित ठेवणेची जबाबदारी आपली राहील. नंतर Logout या बटन वर Click करुन Logout व्हावे.(You will then receive an SMS on the recorded tour. It should be saved for further processing. You are responsible for securing the Application No and Password you receive. Then click on Logout button and Logout.)

5. वरीलप्रमाणे माहिती भरल्यानंतर परीक्षा फी रु. 1000/- NEFT / IMPS द्वारे भरावी. बँकेची माहिती खालीलप्रमाणे (After filling the information as above, the exam fee is Rs. 1000 / - by NEFT / IMPS. Bank information as follows)
Name : Director, Vaikunth Mehta Institute of Cooperative Management, Pune
Name of the Bank : Saraswat Co-operative Bank Ltd. Vamnicom, Pune
Account Type : Current
Account No. : 110102100000001
IFSC Code : SRCB0000110

6. NEFT / IMPS करतांना फॉर्म भरतांना किंवा ऑनलाईन फी भरतांना Remark च्यापुढे Application No चा उल्लेख करा. परीक्षा फी रु. 1000/- NEFT / IMPS केल्यानंतर येणारा UTR No./Reference No. ची नोंद करुन घ्यावी. संकेतस्थळावर लॉगिन करुन आपला Application No व Password नोंदवून लॉगिन करावे. NEFT / IMPS द्वारे भरलेली परीक्षा फीचा UTR No./Reference No., Date, Bank Name / Branch माहिती भरल्यानंतर राहिलेली उर्वरित माहिती आपणास भरता येईल. (When applying for NEFT / IMPS, fill in the form or pay online fee, mention Application No next to Remark. Examination Fee Rs. 1000 / - UTR No./Reference No. after NEFT / IMPS Should be noted. Login to the website by registering your Application No and Password. You will be able to pay the remaining information after filling the UTR No./Reference No., Date, Bank Name / Branch information of the examination fee paid by NEFT / IMPS.)

7. Personal Information हा Screen दिसेल. सदर Screen वरील रिक्त जागी आपली उर्वरीत माहिती भरुन Submit and Proceed या बटनवर Click करा.(The Personal Information screen appears. Fill out the rest of the information on the screen and click on Submit and Proceed button.)

8. त्यानंतर आपणास Education Details हा Screen दिसेल. सदर Screen वरील माहिती भरुन Add या बटनवर Click करा. आपण भरलेली माहिती त्याखाली Add होईल. सदरची भरलेली माहिती योग्य असलेची खात्री करुन Proceed या बटनवर Click करा. (Then you will see the Education Details screen. Fill the information on this screen and click on the Add button. The information you enter will be added below. Click on the Proceed button to make sure the information is correct.)

9. त्यानंतर आपणास Employment Details हा Screen दिसेल. सदर Screen वरील माहिती भरुन Add या बटनवर Click करा. आपण भरलेली माहिती त्याखाली Add होईल. सदरची भरलेली माहिती योग्य असलेची खात्री करुन Proceed या बटनवर Click करा. (You will then see the Employment Details screen. Fill the information on this screen and click on the Add button. The information you enter will be added below. Click on the Proceed button to make sure the information is correct.)

10. त्यानंतर आपणास Upload Photo & Signature हा Screen दिसेल. सदर Screen वर खाली दिलेल्या सूचना प्रमाणे आपला फोटो व सही अपलोड करा. (You will then see the Upload Photo & Signature Screen. Upload your photo and signature as instructed below on the screen.)

अर्जदाराचे अलिकडील(Applicant's most recent)

पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र(Passport-sized photo)

(Recent Photograph)

(JPG मधील) JPG Format

30 kb पेक्षा कमी नसावी व (Must be no less than 30 kb and)

100 kb पेक्षा जास्त नसावी. (Must not exceed 100 kb.)

·     लांबी - रुंदी प्रमाण 35 x 35 मिमी. असावे.(Length - Width ratio 35 x 35 mm. To be)

·     छायाचित्र समोर चेहरा असलेले असावे.(The photo should be front-facing.)

·     छायाचित्राचा 75% भाग चेहरा असावा. (75% of the image should be face.)

·     छायाचित्र अलिकडले व स्पष्ट असावे. (The photo should be fresh and clear.)

 अर्जदाराची स्वाक्षरी (Signature of Applicant)

JPG Format मधील(In JPG Format)

30 kb पेक्षा कमी नसावी व (Must be no less than 30 kb and)

100 kb पेक्षा जास्त नसावी.(Must not exceed 100 kb.)

·     कोर्‍या कागदावर गडद /जाड पाँईटच्या पेनने केलेली असावी.(The blank paper should be made of a dark / thick paint pen.)

·     स्वाक्षरी स्पष्ट असावी व लांबी - रुंदी प्रमाण 15 x 35 मिमी. असावे. (The signature should be clear and the length - width ratio 15 x 35 mm. To be)

·     रुलींग पेपर अथवा स्वाक्षरी व्यतरिक्त इतर बाबीअसलेल्या कागदाचा वापर करु नये. (Avoid using rolling papers or other materials other than signatures)

11. आपला फोटो व स्वाक्षरी अपलोड केल्यानंतर Proceed या बटनवर Click करा. (After uploading your photo and signature, click on the Proceed button.)

12. त्यानंतर आपला भरणेत आलेला परिपुर्ण अर्ज फोटो व स्वाक्षरीसह Screen वर दिसेल. सदरच्या फॉर्मची प्रिंट घेता येईल. व Save ही करता येईल. यानंतर Exit या बटनावर Click केलेनंतर आपला अर्ज पूर्ण होईल. यानंतर अर्जात भरलेली माहिती उमेदवारास बदलता येणार नाही.(Your completed application form will then appear on the screen along with a photo and signature. Print this form can be taken. And Save can be done. Then click on Exit button and your application will be completed. After this the information filled in the application will not be changed to the candidate.)

13. तयार झालेला Application No व Password भरतीची संपूर्ण प्रक्रियेत उपयुक्त असल्याने सांभाळून / नोंद करुन ठेवावा. (Application No and Password created should be maintained / recorded as it is useful throughout the recruitment process.)

14. अर्जाच्या बाबतीत आक्षेप असल्यास दुरध्वनी क्रमांक 020-25701221/25701303 व वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन, गणेशखिंड रोड, पुणे 411 007 येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10.00 ते 5.45 पर्यंत संपर्क साधावा अथवा vamnicom15@gmail.com या ई-मेलवर आपले म्हणणे कळवावे. (If you have any objections regarding the application please call 020-25701221 / 25701303 & Vaikunth Mehta National Cooperative Management, Ganeshkhind Road, Pune 411 007 from 10.00am to 5.45am on the working day or report your e-mail to vamnicom15@gmail.com.)

15. उमेदवाराने अर्ज करतांना त्यांचा अचूक भ्रमणध्वनी क्रमांक (Mobile No.) व (E-mail ID) भरणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे त्यांना वेळोवेळी sms व E-mail द्वारे अर्जासंबधीची / परीक्षा संबधीची वेळोवेळी विविध माहिती कळविणे शक्य होईल. परंतु उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्जात नोंदविलेला ई-मेल आयडी व मोबाईल क्रमांक चुकीचा/अपूर्ण, तसेच मोबाईल क्रमांक NCPR रजिस्टर्ड (DND) असल्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेदरंम्यान पाठविल्या जाणार्‍या सूचना, संदेश व माहिती उमेदवारांना प्राप्त न झाल्यास, त्यांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. तसेच ई-मेल आयडी व मोबाईल संदेश वहनात येणार्‍या तांत्रिक अडचणींना कार्यालय जबाबदार असणार नाही. संकेतस्थळाला भरती प्रक्रिये दरम्यान वेळोवेळी भेट देऊन, भरती प्रक्रियेच्या माहितीबाबत अद्यावत राहाण्याची संपुर्ण जबाबदारी उमेदवाराची राहील.(Candidates are required to fill in the correct Mobile Number and E-mail ID when applying. Hence it will be possible to inform them from time to time regarding various information regarding application / examination through sms and e-mail. However, if candidates do not receive the instructions, messages and information sent during the entire recruitment process as the e-mail ID and mobile number of the applicants registered online is incorrect / incomplete, as well as the mobile number is NCPR registered (DND), then the responsibility of the respective candidate will remain. Also, the Office will not be responsible for any technical issues arising from e-mail IDs and mobile messages. The candidate will have full responsibility for updating the recruitment process information by visiting the website from time to time.)

16. वरील दिलेल्या विहीत वेळेनंतर संकेतस्थळावरुन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया काढून टाकण्यात येईल. (After the prescribed time given above, the process of filling the application from the website will be removed.)